Vilkår

Vilkår

1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Pilates Solrød.
Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 3 måneder fra ibrugtagen af klip. Herefter udløber det, med mindre andet er aftalt og vil ikke blive refunderet. Pilates Solrød kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

• 2. Klippekort
Ved bookning af en klasse, reserveres et klip fra kundens klippekort. Såfremt klassen afmeldes inden 24 timer før holdstart, går dette tilbage til kunden. Herefter anses klippet for brugt. Husk at melde afbud på vores APP, selvom tidsfristen er overskredet. Så kan en anden få glæde af pladsen hvis du er forhindret.

3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Pilates Solrød opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Pilates Solrød sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

• 4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Pilates Solrød.

• 5. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

• 6. Bero periode på fri træning
Månedsmedlemsskab kan ikke sættes i bero. Fri træning på 3, 6 eller 12 måneders kontantbetaling sættes i bero. Ønskes medlemskab sat i bero, kan dette gøres for perioder der overstiger 7 dage mod et gebyr på 200 kr. Max længe er 4 uger. Kontakt centeret for nærmere info.

• 7. opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til Pilates Solrød, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2022, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2022. Pilates Solrød skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2022, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

• 8. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Pilates Solrød forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

• 9. Træning og ophold i centret
Pilates Solrød er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Pilates Solrød er også røgfrit område, både inde og ude.
Al træning og ophold i Pilates Solrød foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Pilates Solrød. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Pilates Solrød´s faciliteter, hvis Pilates Solrød har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sokker med skridsikre dupper der er beregnet til indendørs træning på reformere. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være slukket under al træning. Venter du et vigtigt opkald, så giv besked til underviseren.

• 10. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Pilates Solrød’s ansatte, kan Pilates Solrød uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping..

• 11. Ændringer i hold m.v.
Pilates Solrød forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Pilates Solrød samt på www.Pilates Solrød.dk. Desuden kan Pilates Solrød samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start ved under 3 personer på hold.

• 12. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pilates Solrød. Pilates Solrød tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Der gives ikke garanti for vægttab.

13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Pilates Solrød må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Det er vigtigt at du ved indmeldelse giver tilladelse til at vi må kontakte dig på mail, telefon og sms, da vi ellers ikke kan gøre dig opmærksom på holdændringer, at du kommer fra venteliste på hold og andre vigtige oplysninger.

Pilates Solrød opbevarer dine data i op til 5 år efter du er stoppet, med mindre du ønsker din profil slettet før tid. Kontakt vores studio ang. dette.

Dine oplysninger er personlige og vil ikke blive videresolgt til en 3 part.

Vi benytter os af booking systemet MINDBODY, som opbevarer data i USA og overholder GDPR lovgivningen pr. 25.5.2018 ligeledes som vores mail system ConstantContact som ligeledes opbevarer oplysninger på server i USA og er GDPR compliant.

Ønsker du indsigt i dine persondata, kan du til enhver tid kontakte Pilates Solrød ved spørgsmål.

14. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 24 timer før holdstart for at undgå at miste dit klip eller få en bøde hvis du har fri træning. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

Har du klippekort vil du blive trukket for det klip, hvis der er under 24 timer til holdstart. Ved sen afmelding til medlemmer med fri træning er gebyr 50 kr som trækkes via PBS/automatisk kortbetaling. Ved kontantkort mister du 3 dags træning, såfremt vi ikke har dine konto oplysninger. 
Gebyr for ikke at møde op uden afbud er 100 kr. for medlemmer med fri træning.
Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit medlemskab blive suspenderet indtil gebyret er betalt.

Husk at afmelde hvis du ikke skal bruge pladsen, så der er andre der kan få glæde af pladsen – også selvom du mister et klip eller får en bøde. Det er god stil.

15. Bytte hold på samme dag

Ønsker du at bytte hold samme dag, kan du gøre dette uden at miste et klip eller modtage bøde. Det du skal gøre er, at melde dig fra det hold du IKKE ønsker at deltage på (Også selvom det er en sen afmelding) og derefter melde dig på det hold du i stedet ønsker. Derefter sender du en sms til 42712377 at du har byttet hold. Så vil vi manuelt fjerne den sene afmelding. 

16. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi Pilates Solrød sende dig en email når du kommer fra venteliste på et hold.
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud op til 2 timer før holdstart.
Hvis der er under 2 timer til holdstart, vil man ikke automatisk blive tilføjet til holdet fra venteliste.

17. Afbud til personlig træning

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er koster det den fulde pris for den personlige træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

18 Fotografering/Video
Pilates Solrød tager løbende billeder af klasserne og herunder deltagerne. Som kunde og deltager, har man godkendt dette på forhånd og accepterer ved bookning af klassen at Pilates Solrød ejer rettighederne til billederne og kan bruge dem i markedsføringsøjemed. Dette gælder også video.
Kunder må gerne tage billeder af sig selv, eller spørge instruktøren om at tage billeder, men der skal indhentes godkendelse fra andre deltagere på holdet, såfremt der er andre end kunden på billederne.

19 Returret på varer udover medlemskaber
Varer købt i studiet er der 14 dages returret på. Varen skal dog returneres i ubrugt stand og intakt emballage.

20 Reklamation
Jævnfør købeloven er der 24 måneders reklamationsret på alle varer købt i Danmark. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 6 måneder efter du har fået varen leveret. Eventuelle fejl eller mangler ved varen skal gøres Pilates Solrød opmærksom på inden 8 dage efter modtagelse af varen. Det er dit ansvar at angive og på forlangende vise hvordan fejlen eller manglen er.